Croeso i Shouttawe! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Masnach Deg

Postiwyd gan archifCLICarchive o Cenedlaethol - Cyhoeddwyd ar 18/01/2010 am 06:59
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Hinsawdd, Addysg, Amgylchedd, Bwyd a Diod, Pobl

  • Photo 2
  • Photo 1
  • Photo 3
  • Photo 4

English Version

Faint wyt ti'n ei wybod mewn gwirionedd am Fair Trade?

Edrycha'n ofalus o amgylch unrhyw archfarchnad a fydd hi ddim yn hir nes y gweli di’r logo Masnach Deg.

Mae’r logo yma ar bopeth o goffi, cacennau a siocledi i ffrwythau ffres, blodau a chyffug. 

Yn 2008 creodd Gymru hanes drwy ddod yn Genedl Masnach Deg gyntaf ac mae gwerthu cynhyrchion Masnach Deg bellach yn ddiwydiant gwerth miliynau o bunnoedd a gymerir o ddifrif gan y brandiau mawr wyt ti'n gwybod y gwneir Cadbury’s Dairy Milk bellach gan ddefnyddio coco Masnach Deg?

Y mis nesaf gwelir lansio Pythefnos Masnach Deg 2010, dathliad pythefnos o bopeth sy’n ymwneud Masnach Deg ac mae’n ymddangos fel yr amser perffaith i edrych yn fanylach ar beth mae’r logo bach glas, gwyrdd a du hwnnw yn ei gynrychioli mewn gwirionedd.

Mae’r nod Masnach Deg yn sicrhau:

Bod cynhyrchwyr yn derbyn pris teg a sefydlog am eu cynhyrchion. Y pris isaf Masnach Deg yw’r swm lleiaf posibl y mae’n rhaid i brynwr cynhyrchion Masnach Deg ei dalu i’r cynhyrchwr ac mae’n golygu y sicrheir bod cynhyrchwyr yn derbyn pris sy’n talu am gostau cynhyrchu cynaliadwy. Nid yw’n anghyffredin i ffermwyr nad ydynt yn cael eu cefnogi gan Fasnach Deg ddiweddu mewn dyled ar l gwerthu eu cynhyrchion i ddynion canol anonest sy’n talu ymhell islaw pris y farchnad iddynt.

Bod cynhyrchwyr yn derbyn premiwm i’w fuddsoddi mewn gwella eu cymunedau a’u busnesau. Mae hwn yn swm o arian ychwanegol, a delir ar ben y pris Masnach Deg a gytunwyd a fuddsoddir mewn prosiectau cymdeithasol, amgylcheddol a datblygiad economaidd hawl y gweithwyr yw penderfynu sut y gwarir y premiwm.

Gwell amodau gwaith. Mae’r anawsterau a wynebir gan lawer o gynhyrchwyr wedi arwain at amodau gwaith gwael, cynnydd yn niferoedd y plant a orfodir i waith a hyd yn oed llafur caeth. Mae Masnach Deg yn helpu i ddileu’r arfer hwn, gan sicrhau hawliau gweithwyr, amodau gwaith teg, rhyddid rhag gwahaniaethu ac amgylchedd gwaith diogelach. Efallai yn fwyaf pwysig, mae’n sicrhau na chymerir plant ifanc allan o’r ysgol a’u gorfodi i mewn i waith ac mae’n gosod oed gwaith isaf o 15 mlwydd oed.

Mwy o barch i’r amgylchedd. Mae safon Masnach Deg yn ei gwneud yn ofynnol i gynhyrchwyr weithio i warchod yr amgylchedd naturiol. Mae ffermwyr coffi yn Costa Rica er enghraifft wedi defnyddio eu premiwm Masnach Deg i ailblannu coed ac maent wedi buddsoddi mewn poptai cydnaws ’r amgylchedd, a dannir gan blisg coffi wedi eu hailgylchu a chregyn sych cnau macadamia. Nid oes angen iddynt bellach dorri coed y goedwig ar gyfer tanwydd, sy’n helpu i warchod y coedwigoedd glaw sy’n cynhyrchu ocsigen ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Safle cryfach ym marchnadoedd y byd i gynhyrchwyr bach. Mae hyn nid yn unig yn rhoi llais iddynt ond hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i brynwyr ffurfio cysylltiadau masnachu tymor hir.  Mae hyn yn caniatu i gynhyrchwyr ragfynegi eu hincwm a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

Mae Pythefnos Masnach Deg yn dechrau ar 22 Chwefror a’r thema am eleni yw Cyfnewid. Yng Nghymru, rydym yn gofyn i bob aelod o Lywodraeth Cynulliad Cymru   ymrwymo i addo cyfnewid o leiaf un eitem. Gallai hyn fod yn de a choffi am nwyddau newydd Masnach Deg neu yn rhywbeth mwy cyffrous fel olew olewydd neu rym Masnach Deg i’r rhai mwy anturus! Gallet helpu drwy gyfnewid pethau wrth siopa dy hun ac ysgrifennu at dy AC lleol yn gofyn am eu cymorth.

Cofia, bydd pob eitem a gaiff ei chyfnewid yn brawf pellach fod ar Gymru eisiau i gynhyrchwyr yn y byd sy’n datblygu gael gwell bargen.

DOLENNAU:

Ymwela gyda gwefan Masnach Deg Cymru

Cyfnewid

The Fair Trade Foundation


Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50